அடிமையாகாதே! ! !

போதைக்கு அடிமையாகாதே; புதை குழியில் வீழ்ந்திடுவாய்! மாதுக்கு அடிமையாகாதே; மதிகெட்டு அலைந்திடுவாய்! சூதுக்கு அடிமையாகாதே; சுற்றத்தை இழந்திடுவாய்! பணத்திற்கு அடிமையாகாதே; குணத்தை இழந்திடுவாய்! புகழ்ச்சிக்கு அடிமையாகாதே; மகிழ்ச்சியை இழந்திடுவாய்! தூண்டுதலுக்கு அடிமையாகாதே; தூண்டிலில் மாட்டிக்கொள்வாய்! புலன்களுக்கு அடிமையாகாதே; பலன்களை இழந்திடுவாய்! கோபத்திற்கு அடிமையாகாதே; ஆபத்தில் வீழ்ந்திடுவாய்! உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகாதே; உன்னையே நீ இழந்திடுவாய்! அன்பிற்கு அடங்கு, அறிவுக்கு அடிபணி அத்தனையும் பெற்றிடுவாய்!!! (ஓர் ஆயுள் கைதியின் அறையில் கண்ட வாசகம்)

How To Track Google Adsense Standard Delivery Checks in India

Lot many webmasters, bloggers and site owners are using Google Adsense as their primary source of monetization. If you are one of them and have selected the payment type as “Standard Delivery Check” then you can track your check from Google which comes thru Blue Dart courier service. In India, checks comes from Google, Hyderabad

Poinsettia plants under cultivation in a greenhouse

The poinsettia (Euphorbia pulcherrima) is a culturally and commercially important plant species of the diverse spurge family that is indigenous to Mexico and Central America. It is particularly well known for its red and green foliage and is widely used in Christmas floral displays. It derives its common English name from Joel Roberts Poinsett, the

Botany Bay Road, Edisto Island, South Carolina

Botany Bay Road, Edisto Island, South Carolina Botany Bay is a 4,687-acre wildlife preserve located on Edisto Island. It came under the management of the SC Department of Natural Resources in 2008 as a part of the agency’s Wildlife Management Area Program. The area’s location near the North Edisto River places it within the boundary

Le Morne Brabant Mountain and islet, Mauritius

Le Morne Brabant is a peninsula at the extreme south-western tip of the Indian Ocean island of Mauritius on the windward side of the island. It is highlighted by an eponymous basaltic monolith with a summit 556 metres (1,824 ft) above sea level. The summit covers an area of over 12 hectares (30 acres). There

A billabong in Wooleen Station, Western Australia

A billabong in Wooleen Station, Western Australia Wooleen Station is one of the fi nest working cattle stations in the heart of outback Western Australia, situated on the Murchison River and covering half a million acres of picturesque rangelands. Your Wooleen hosts, David and Frances, make the outback come alive, ensuring your station experience is

Light microscopy of Volvox colonies

The colonies even have what we could call a front and rear end. Or, since Volvox resembles a little planet, a ‘north and south pole’. In the northern region the eyespots are more developed. This helps the colony to swim towards the light. This differentiation of cells make Volvox quite unique. It is a colony

Nailoon Park, Queen Charlotte Islands, British Columbia, Canada

Nailoon Park, Haida Gwaii (Queen Charlotte Islands) The most famous images of Haida Gwaii (Queen Charlotte Islands) feature massive mossy trees, exponentially wider than a human hug. Many have the ocean in the background and some have Haida totem poles, hundreds of years old, in the foreground. The majority of these photos were taken in

Christmas tree at Rockefeller Center, New York City, New York

Rockefeller Center is a complex of 19 commercial buildings covering 22 acres (89,000 m2) between 48th and 51st streets in New York City, United States. Built by the Rockefeller family, it is located in the center of Midtown Manhattan, spanning the area between Fifth Avenue and Sixth Avenue. It was declared a National Historic Landmark

Emperor penguin chicks on Snow Hill Island, Antarctica

The Emperor penguin Aptenodytes forsteri is one of only two species of penguin that inhabit the Antarctic continent: Adelie penguins breed there in summer, while Emperors breed in winter. Emperors are the largest of all penguins, easily recognised by their black cap, blue-grey neck, orange ear-patches and bills and yellow breasts. There is a thick
PlexusworldMore Innovation2014